Mikât: Âfakdan Harem-i Şerife gelen mü‟minin ihrama girmeden geçemeyeceği sınırları belirleyen mevkilere mikat denir. Bu mevkiler 5 adettir.

  1. Zülhuleyfe: Medine yakınlarındadır. Mekke-i Mükerremeye en uzak mikat burasıdır.
  2. Cuhfe: Harem-i şerife göre kuzey mıntıkasında Kızıl Deniz sahillerinde Râbığ yakınlarındadır.

Günümüzde Türkiye veya Avrupa ülkelerinden Cidde‟ye gelip Harem-i Şerife yönelecek uçak ve gemi yolcularının Cuhfe hizasını geçmeden ihrama girmiş olmaları gerekir. Cidde Mikât sınırları içindedir. Bu sebeple Türkiye‟den veya Avrupa‟dan umre veya hacca giden yolcuların Cidde‟de ihrama girmeleri sahih olmaz.

3- Karn: Taif yakınlarında olan mikattır ve bu mikat Mekke‟ye en yakın mikattır.

4- Yelemlem: Güneyde Yemen yolu üzerindedir. Mekke‟ye 92 km. mesafededir.

5- Zâtü Irk: Kuzeydoğu Irak istikametine doğru düşen mikattır.

Âfâki: Mikâtların dışında ikamet edip hac umre veya başka maksatlarla Mekke‟ye giderken bu mikat yerlerini ihramlı geçmesi gereken kimse demektir. Mekke-i Mükerreme‟de ikamet edip herhangi bir maksatla mikat hâricine çıkanlar da aynı hükme tabidirler.