HZ_MUHAMMED HZ. PEYGAMBER İSLAM TARİH

Hicri 10 / Miladi 632 Yılında Hz. Peygamberimiz Hac amacıyla kızı Fatıma ve Müslümanları yanına alarak 100 Kurbanlık deve ile Mekke'ye gider. Orada haccın yapılış şeklini tüm detaylarıyla gösterir. Hz. Peygamberimiz burada 130-140 bin civarındaki ashabına Arafat'ta Kusvâ isimli devenin üzerinde bir konuşma yapmıştır. İslamın özeti olarak da değerlendirilen bu konuşmaya Veda Hutbesi denir.Hz. Peygamberimizin Veda hutbesi şöyledir:

Hamd ve şükür Allah'a mahsustur. Biz Allah'a hamd eder, O'ndan yardım ister, affımızı O'ndan diler ve O'na yöneliriz. Nefislerimiz şerlerinden, hereket ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse, o kimse için artık sapkınlık olamaz. Kimi sapkınlığa sevkederse, artık o kimse için doğru yola sevkeden kalmamıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tekliğine ve bir eşinin bulunmadığına şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve Resûlü'dür.

Ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye ve sizi O'na itaatte bulunmaya teşvik ederim. Bu suretle en iyi ve hayırlı olan bir şey ile sözlerime başlamak istiyorum.

O halde ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.

Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mubarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin.

Biliniz ki, faiz (ribâ) kaldırılmıştır. Borç olarak verdiğiniz sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmedecek ne de zulme uğrayacaksınız. Allah ribânın olmayacağına hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz de Abdulmuttallib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

Cahiliye devri kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, mir b. Rebîa b. Hâris b. Abdulmuttalib'in kan davasıdır.

Cahiliye devrinin (Mekke şehri ile ilgili) hükümet vazifeleri kaldırılmıştır. Kâ'be muhâfızlığı (sidâne) ve hacıların su işleri (sikâye) bundan müstesnadır.

Kasten adam öldürme kıssas ile cezalandırılır. Taş ve sopa ile öldürme gibi, şüpheli kasıt hallerinde yüz deve (kan diyeti) dir. Daha fazlasını isteyen kimse, Câhiliye devri insanlarındandır. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

O halde ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir.

Ey insanlar! Nesî usulünü (Haram ayların yerlerini) değiştirmek küfürde aşırı gitmektir; kafirler bununla sapıtmışlardır. Çünkü kafirler Allah'ın helal kıldığı ayı haram ay haline getirdiler. Şimdi zaman Allah'ın yeri ve göğü yarattığı gündeki durumuna geri dönmüş oluyor. Ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram yani mukaddes aylardır. Bu dördün üçü (Zilkade, Zilhicce ve Muharrem) birbiri arkasına gelir. Ayrı ve tek olanı ise Mudar kabilesinin Receb'idir ki bu, Cemâziyelâhir ile Şaban ayı arasındadır. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

Ey insanlar! Hanımlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi sizin de onlar üzerinde hakkınız vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; sizden başka bir erkeğe döşeğinizi çiğnetmemeleri ve sizin hoşlanmadığınız herhangi bir kimseyi izniniz olmadan evlerinize sokmamalarıdır. Kadınlarınıza en iyi şekilde muamelede bulununuz. Çünkü onlar sizin himayenizde bulunmaktadırlar. Siz kadınları, Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Kadınlar konusunda Allah'tan korkunuz ve onlara karşı iyi muamelede bulununuz. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

Ey insanlar! Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman'a kardeşinin malı helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sarılmaya devam ettiğiniz müddetçe delâlet ve sapıklığa düşmezsiniz. Bu, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın Peygamberinin sünnetidir. Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

Ey insanlar! Rabbiniz bir, atanız bir. Hepiniz dem'in çocuklarısınız. dem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır (Takva: Allah'tan hakkıyla korkma, O'na sevgi ve saygıda kusur etmeme, emir ve yasaklarına büyük bir titizlikle uymak). Dikkat edin! Tebliğ ettim mi? Ey Allah'ım Sen şahit ol!

Kendisini dinleyen müminlerin 'Evet' demeleri üzerine, şöyle devam etti:

Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Ey insanlar! Allah muhakkak ki her varisin mirastan olan hissesini tayin ve tespit etmiştir. O halde bir vasıyyet, herhangi bir vâris lehine olmak üzere, diğer varislerin mahfuz hisse sınırlarını aşamaz. Mirasçılardan başkası için yapılan bir vasıyyet, miras olarak kalan mallar toplamının üçte birinden fazla olamaz. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunan yahut efendisinin gayrısını efendi edinenin üzerine Allah, melekler ve tüm insanların laneti olsun. Böyle bir kimsenin ne nafile ibadetleri ve ne de farz ibadetleri kabul olunacaktır. V'es-selâmu aleykum.


30 Yıllık Tecrübemiz ile Hac ve Umre’de Güçlü Kuruluş UZMAN TURİZM  

444 88 96


#ramazan #umre #hac #kabe #mekke #medine #cuma #uzmanturizm


#umrefiyatları 


#umreturları


#umreturları2019


#umrefiyatları2019