•                         Şavtlarda Hangi Dualar Okunur?


İslamın beş şartından birisi olan Hac İbadeti, dinimizin en güzel ibadetlerindendir.

Hacca giden Müslümanlar, tarih boyunca birçok peygamberin ayak bastığı, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yaşamış olduğu, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, İslamiyet'in yayıldığı ve Allah'ın (C.C) Kur'an'da '' evim '' dediği Kabe'yi ziyaret etmek, o mübarek topraklarda  Allah'a (C.C) yaklaşmak gibi ulvi bir maneviyatın içerisine girerler.

Hac ve Umre ibadetinde oradaki herkes unvanından, marka elbiselerinden arınmış bir şekilde ibadet eder ve Kabe’yi tavaf eder. Kabe-i şerifi tavaf sırasında da okunan dualar vardır.


Haccın simgesi olan Kabe’yi tavaf ederken okunması gereken dualar vardır. 7 tekrar Kabe etrafında dönülmesine tavaf denir. Kabe etrafında her bir dönüşe ise şavt denir.

Her şavtta okunması gereken dualar olduğu için ezberlemesi zor olabilir. Dileyenler bu duaları bir kağıda yazarak tavaf esnasında okuyabilirler.

Şimdi sizlere her bir şavtta okunması gereken duaları göstereceğiz.

Şavt Yapan Müslümanlar
Şavt Yapan Müslümanlar


1. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Sübhannahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü vekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve’ssalatü ve’sselamü ala resulillahi (sav). Allahümme imanen bike ve’tastigan bikitabike ve’fa’en biahdike vettibaen li-sünneti nebiyyike ve habibike Muhammed’in (sav). Allahümme inni es’elüke’l afve ve’l afiyete ve’l muafateddaimete fiddini ve’d dünya ve’l muafeteddaimete fiddini ve’d dünya ve’l ahirati ve’l-fevze bilcenneti ve’nnecate minennari.”

Her şavtta Rüknü Yemani’ye gelince eller kaldırılır ve “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selamlanır.

Rüknü Yemani ile, Hacerü’l Esved arasına gelindiği zaman Rabbena Atina duası okunur,
“Rabbena Atina fiddünya haseneten ve-fil ahirati haseneden vekına azabennar ve edhılnel cennete meal ebrar ve azizü ya ğaffar ya rabbel alemin” duasını okumak sünnettir.

2. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Allahümme inne hazel beyte beytüke ve’l harame haramüke ve’l emne emnüke ve’l-abde abdüke ve ene abdüke ve’bnü abdike ve haza makamü’l a’zi bike minennari feharrim lühümena ve beşeratena alennari Allahümme Habib ileynel iyman ve-zeyyin’hü fiy kulubina vekerrih ileyne’l küfra ve’l füsuka ve’l-isyane vec’alna minerraşidine Allahümme kıni azabeke yevme teb’asü ibadeke Allahümmerzukni’l-cennete biğayri hisab.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince:
“Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında yeniden, “Rabbena Atina” duası okunur.

3. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Allahümme inni cuzübike mineşşekki veşşirki venrifaki vesu’il ahlaki ve su’il manzari ve’l veledi Allahümme inni es’elüke rızake ve’l-cennete ve eüzü bike min –fitneti’l kabri ve e’üzübike min fitnetil mahya ve’l memati.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında, “Rabbena Atina” duası okunur.

4. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Allahümmec’alhü haccen mebrüran ve-sa’yen meşkuran ve-zenben magfuran ve-amelen salihan makbulen ve-ticareten len’tebura, ya alime mafissuduri ehrıcniy ya allahü minezzulumati ilennuri, Allahümme inni es’elüke mucibati rahmetike ve-azaime mağfiratike ve’sselamete min külli ismin ve ve’l-ğanimete minkülli birin ve’l fevze bil-cenneti ven-necate minennari rabbi kanni’ni bima razakteni ve barikli fiy-ma a’dayteni ve-ahlif aleyye külli ğaibetin’liy minke bi hayrin.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında, “Rabbena Atina” duası okunur.

5. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Allahümme ezıllıni tahte zılli arşike yevme la’zılle illa zıllıke vela bakıy illa vechüke veskıniy min havzı nebiyyike Seyyidina Muhammedin (sav)’e şerbeten beni’eten meri’eten la nazme’ü bağdeha ebeden Allahümme inni es’elüke min-hayri ma se’eleke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) ve-eüzübike min-şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Seyyidina Muhammed (sav) Allahümme inni es’elükel cennete veneiymiha vema yükarribüni ileyha minkavlin ve fi’lin evamelin ve-eüzübike minennari vema yükarribüni ilayha min kavlin ev fi’lin ev amelin.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında, “Rabbena Atina” duası okunur.

6. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Allahümme inne leke aleyye kukükan kesiyraten fiyma beniy vebeyneke ve-hukukan kesiyraten fiyma beniy vebeyne halgıke Allahümme ma-kane lehüke minha fağfirhu’li vemna-kane lihalgıke fetehammel’hü anni vağnini bihalalike an haramike ve-bida’atike anmağsıyetike ve’bi-fazlıke ammen sivake ya vasial mağfirati Allahümme inne beytike azimün vevecheke kerimün ve-ente ya Allahü haliymün keriymün aziymün tühıbbü’l af ve fağfü’anni.”

Yine Rüknü Yemani’ye gelince “Allahü ekber velillahil hamd” diyerek selam eder. Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında, “Rabbena Atina” duası okunur.

7. Şavtta Okunması Gereken Dua

“Allahümme inni es’elüke imamen kamile ve-yakiynen sakıkan ve-rızgan vasian ve-kalben haşian ve-lisanen zakiran ve-halalen tayyıben ve-tevbeden nasühan ve-tevbeden kable’l-mevt ve-rahaten ınde’lmevt ve-mağfiraten bağde’l-mevt ve’l-afve ınde’l-hisab ve’l fevze bi’l-cenneti vennecate minennari birahmetike ya azizü ya-gaffaru Rabbi zidni ilmen ve-elhıkni bissalihin.”

Rüknü Yemani ile Hacerü’l Esved arasında: “Rabbena Atina” duası okunur.
Yedinci şavtı Hacerü’l Esved’in karşısında bitirip, “Allahü Ekber Velillahil Hamd” diyerek selamlar ve tavaf mahalinden çıkılır.

Şavtlar bu şekilde tamamlanabilir.


Say Yaparken Okunacak Dualar